Per 1 januari 2015

Artikel 1: Definities

 1. CessionSelect B.V.: koper van Vorderingen op basis van de Overeenkomst.
 2. Debiteur: een natuurlijke of rechtspersoon die de schuldenaar van een Vordering is.
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tot koop en levering van handelsvorderingen die is gesloten tussen CessionSelect B.V. en Verkoper en uit hoofde waarvan diensten worden verleend.
 4. Verkoper: de aanbieder van Vorderingen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtshandeling tussen Cessionselect B.V. en een derde.

Artikel 3: Wijziging Overeenkomst

Indien blijkt dat het noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Verkoper wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht

wordt gewijzigd, dan kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CessionSelect B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De Verkoper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs.

Artikel 4: Ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. CessionSelect B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. de Verkoper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. na het sluiten van de Overeenkomst CessionSelect B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Verkoper de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. indien niet langer van CessionSelect B.V. kan worden gevergd dat CessionSelect B.V. de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen en geen overeenstemming is met Verkoper over een wijziging van de Overeenkomst.
 5. wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CessionSelect B.V. kan worden gevergd.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CessionSelect B.V. op de Verkoper onmiddellijk opeisbaar. Indien CessionSelect B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 7. Indien de Verkoper zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting of ontbinding rechtvaardigt, dan is CessionSelect B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Verkoper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Verkoper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Verkoper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CessionSelect B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CessionSelect B.V. op de Verkoper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Verkoper de verkoop van een Vordering annuleert, dan zullen de eventuele kosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Verkoper in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

 1. CessionSelect B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Verkoper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CessionSelect B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CessionSelect B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. CessionSelect B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat CessionSelect B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6: Retro-cessie

 1. CessionSelect B.V. is te allen tijde bevoegd een aan haar gecedeerde Vordering aan Verkoper te retro-cederen indien:
 2. de gegevens betreffende de Vordering geheel of gedeeltelijk onjuist en/of onvolledig zijn;
 3. een Vordering geheel of gedeeltelijk ongegrond of onrechtmatig blijkt te zijn;
 4. Verkoper Cessionselect B.V. verzoekt een Vordering te laten vervallen of indien Verkoper een Vordering herroept;
 5. Debiteur de Vordering niet binnen de overeengekomen termijn of niet uiterlijk binnen veertien dagen na een gerechtelijke procedure heeft voldaan;
 6. dusdanige feiten en omstandigheden zich voordoen, zulks ter beoordeling van CessionSelect B.V., dat Retro-cessie door CessionSelect B.V. wenselijk wordt geacht.
 7. Indien gedeeltelijke betaling is ontvangen, zal de Vordering met inachtneming van deze gedeeltelijke betaling worden geretro-cedeerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien CessionSelect B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. CessionSelect B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CessionSelect B.V. heeft gehandeld of nagelaten krachtens door Verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien CessionSelect B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CessionSelect B.V. beperkt tot maximaal de waarde van de door CessionSelect B.V. te ontvangen (rente)vergoeding op de door CessionSelect B.V. aangekochte factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van CessionSelect B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.
 5. CessionSelect B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CessionSelect B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet dan wel winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van CessionSelect B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan CessionSelect B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Verkoper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Indien CessionSelect B.V. jegens Verkoper aansprakelijk is voor schade waar ook andere personen aan hebben bijgedragen, is CessionSelect B.V. niet hoofdelijk aansprakelijk, maar voor een gelijk deel met die derde aansprakelijk, dan wel het bedrag dat redelijkerwijs aan CessionSelect B.V. is toe te rekenen.
 8. Indien CessionSelect B.V. in de uitvoering van de opdracht een derde(n) heeft ingeschakeld, is CessionSelect B.V. niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde(n) zijn gemaakt.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CessionSelect B.V. of haar personeel.
 10. Alle vorderingsrechten dienen binnen drie maanden na de datum waarop Verkoper weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat de schade is ontstaan, te worden ingediend.